Wydział Organizacyjno-Kadrowy

bryg. Zbigniew Czerniak
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 10
e-mail: czerniakz@straz.gorzow.pl
e-mail: wok@straz.gorzow.pl
kpt. Magdalena Bilińska
Kierownik Sekcji ds. Organizacji i Nadzoru
tel. (95) 733 83 12
e-mail: bilinskam@straz.gorzow.pl
st. kpt. Magdalena Zyk
Kierownik Sekcji ds. Kadr
tel. (95) 733 83 11
e-mail: zykm@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania Sekcji ds. Organizacji i Nadzoru w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) zadania w zakresie spraw organizacji i nadzoru:
a) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji ksrg,
b) prowadzenie badań, monitorowanie, analizowanie oraz opracowywanie projektów koncepcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania PSP oraz ksrg na terenie działania komendy wojewódzkiej,
c) sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa lubuskiego oraz wniosków z zakresu działania PSP na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej,
d) organizowanie pracy komendy wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy wojewódzkiej, w tym: opracowywania i aktualizowania regulaminu komendy wojewódzkiej oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/KM PSP,
e) realizowanie zadań dotyczących planowania pracy komendy wojewódzkiej,
f) organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej,
g) inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku OSP RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych,
h) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów,
i) inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
j) planowanie i przeprowadzanie kontroli, inspekcji organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa lubuskiego,
k) planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne,
l) koordynacja inspekcji prowadzonych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej w KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego,
m) analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP,
n) koordynowanie, rozpatrywanie i nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie,
o) koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów kierownictwa wewnętrznego komendy wojewódzkiej,
p) ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zawartych przez niego porozumień,
q) opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania komendy wojewódzkiej, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP,
r) obsługa techniczno-biurowa doraźnych rad, zespołów i komisji, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
s) współudział w opracowywaniu zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP z terenu województwa lubuskiego,
t) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
2) zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w komendzie wojewódzkiej, a w szczególności:
– ochrona systemów teleinformatycznych,
– ochrona fizyczna,
– kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
– kontrola ewidencji i obiegu materiałów oraz dokumentów niejawnych,
– opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych komendy wojewódzkiej i nadzorowanie jego realizacji,
– prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
– szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
b) realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz lokalnego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych;
3) zadania w zakresie spraw obronnych:
a) koordynowanie przedsięwzięć obronnych wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej,
b) współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskową Komendą Uzupełnień, i innymi instytucjami w zakresie realizacji spraw obronnych,
c) opracowywanie projektów decyzji i wytycznych w zakresie realizacji zadań obronnych,
d) opracowywanie wytycznych do szkolenia obronnego,
e) nadzór nad szkoleniem obronnym w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa lubuskiego,
f) koordynacja realizacji zadań komendy wojewódzkiej w zakresie Obrony Cywilnej;
4) zadania w zakresie obsługi punktu przetwarzania informacji niejawnych:
a) prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych na potrzeby Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a w szczególności:
– nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych w komendzie wojewódzkiej,
– rejestrowanie, przechowywanie dokumentów niejawnych w komendzie wojewódzkiej,
– udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
– prowadzenie rejestrów dokumentów w odrębnych dziennikach korespondencyjnych,
– prowadzenie odrębnych dzienników ewidencji dla materiałów niejawnych,
– prowadzenie książek doręczeń przesyłek specjalnych,
– prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli;
5) zadania w zakresie spraw archiwizacji:
a) prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz,
b) udzielanie pomocy merytorycznej pracownikom komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
c) prowadzenie spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej w komendzie wojewódzkiej,
d) nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wykazu rzeczowego akt przez komórki organizacyjne i pracowników komendy wojewódzkiej,
e) prowadzenie kancelarii ogólnej;
6) zadania w zakresie współpracy międzynarodowej:
a) prowadzenie współpracy międzynarodowej,
b) planowanie, organizowanie, koordynowanie i monitorowanie współpracy z zagranicznymi służbami i organizacjami pożarniczymi oraz ratowniczymi,
c) merytoryczne przygotowywanie kontaktów międzynarodowych Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i jego zastępców,
d) organizacyjne przygotowanie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli komendy wojewódzkiej;
e) współpraca transgraniczna i międzyregionalna,
f) współudział w organizowaniu pobytu na terenie województwa lubuskiego delegacji zagranicznych przybyłych na zaproszenie PSP,
g) współudział w organizowaniu i przygotowaniu merytorycznym międzynarodowych konferencji i spotkań roboczych przedstawicieli służb ratowniczych,
h) przygotowywanie planów współpracy Transgranicznej,
i) nadzór nad współpracą międzynarodową prowadzoną przez poszczególne KP/KM PSP;
7) zadania w zakresie komórki ds. kontroli:
a) przygotowywanie propozycji do rocznych planów kontroli,
b) przygotowanie projektów programów kontroli,
c) prowadzenie obsługi kancelaryjnej kontroli,
d) gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji kontrolnej,
e) opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej;
8) zadania w zakresie ochrony danych osobowych:
a) realizacja zadań ABI ( administratora bezpieczeństwa informacji ), zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.),
b) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
c) nadzorowanie opracowania i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
d) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
e) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.), zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 u.o.d.o.

Do zakresu działania Sekcji ds. Kadr w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) realizowanie polityki kadrowo – płacowej Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
2) prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP i ich zastępców;
3) przygotowywanie wniosków i decyzji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego;
4) podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w szczególności absolwentów szkół PSP;
5) rozpatrywanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji Komendanta Powiatowego / Miejskiego PSP w zakresie spraw kadrowych;
6) prowadzenie spraw awansów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz wyróżnień strażaków, pracowników cywilnych PSP;
7) przygotowanie i obsługa Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka oraz innych uroczystości związanych z awansami strażaków, a także wręczaniem odznaczeń państwowych i resortowych oraz wyróżnień strażakom i pracownikom cywilnym z terenu województwa lubuskiego;
8) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych, dla których pracodawcą jest Lubuski Komendant Wojewódzki PSP;
9) prowadzenie ewidencji strażaków, rozdział etatów oraz prowadzenie statystyki kadrowej na potrzeby Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
10) prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby różnych instytucji;
11) prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie wojewódzkiej oraz obsługa komisji dyscyplinarnej;
12) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pieniężnych dla strażaków i pracowników cywilnych z tytułu:
a) emerytur i rent;
b) zasiłków pogrzebowych;
c) zwrot kosztów przeniesienia;
13) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i kierowaniem do szkół pożarniczych oraz na studia podyplomowe;
14) realizacja zadań związanych z prowadzeniem rekrutacji do służby i pracy w komendzie wojewódzkiej PSP oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległe jednostki obowiązujących zasady i standardów kwalifikacyjnych;
15) realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP
i ich zastępców.