Wydział Organizacji i Nadzoru

st. bryg. Zbigniew Czerniak
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 10
e-mail: czerniakz@straz.gorzow.pl
e-mail: wok@straz.gorzow.pl
st. kpt. Magdalena Bilińska
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. (95) 733 83 11
e-mail: bilinskam@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału organizacji i nadzoru należy realizacja zadań z obszaru spraw.
1. Zadania z zakresu organizacji i nadzoru:
1) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji ksrg;
2) sporządzanie zbiorczych informacji na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania PSP na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
3) organizowanie pracy komendy wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy wojewódzkiej, w tym: opracowywania
i aktualizowania regulaminu komendy wojewódzkiej oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/KM PSP;
4) realizowanie zadań dotyczących organizowania pracy komendy wojewódzkiej;
5) organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej;
6) inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku OSP RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych;
7) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
8) inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej
i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności
i zarządzania kryzysowego;
9) planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;
10) koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej
w KP/KM PSP z terenu województwa;
11) analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP;
12) koordynowanie, rozpatrywanie i nadzór nad trybem załatwiania skarg, wniosków i petycji składanych do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
13) inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie stanowienia aktów wewnętrznych kierownictwa komendy wojewódzkiej;
14) ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń, instrukcji, wytycznych i upoważnień Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zawartych przez niego porozumień;
15) opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego
z terenu działania komendy wojewódzkiej, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP;
16) obsługa techniczno-biurowa doraźnych rad, zespołów i komisji, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
17) współudział w opracowywaniu zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP z terenu województwa;
18) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
19) prowadzenie i obsługa sekretariatu komisji dyscyplinarnej;
20) prowadzenie współpracy międzynarodowej;
21) planowanie, organizowanie, koordynowanie i monitorowanie współpracy z zagranicznymi służbami i organizacjami pożarniczymi oraz ratowniczymi;
22) przygotowywanie kontaktów międzynarodowych;
23) przygotowywanie planów współpracy Transgranicznej;
24) nadzór nad współpracą międzynarodową prowadzoną przez poszczególne KP/KM PSP;
25) przygotowanie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka oraz innych uroczystości;
26) prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;
27) prowadzenie szkoleń dla pracowników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej
w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
28) nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wykazu rzeczowego akt przez komórki organizacyjne i pracowników komendy wojewódzkiej;
29) prowadzenia ewidencji pieczęci i stempli.

 

2. Zadania z zakresu komórki ds. kontroli:
1) przygotowywanie propozycji do rocznych planów kontroli;
2) nadzór nad przygotowaniem programów kontroli;
3) prowadzenie obsługi kancelaryjnej kontroli;
4) gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji kontrolnej;
5) opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej;

 

3. Zadania z zakresu spraw obronnych:
1) koordynowanie przedsięwzięć obronnych wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
2) współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskową Komendą Uzupełnień, i innymi instytucjami w zakresie realizacji spraw obronnych;
3) opracowywanie projektów decyzji i wytycznych w zakresie realizacji zadań obronnych;
4) opracowywanie wytycznych do szkolenia obronnego;
5) nadzór nad szkoleniem obronnym w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa;
6) koordynacja realizacji zadań komendy wojewódzkiej w zakresie Obrony Cywilnej.

 

4. Wydziałem organizacji i nadzoru kieruje naczelnik wydziału, przy pomocy zastępcy naczelnika.