Wydział Operacyjny

bryg. Rafał Urbański
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 50
e-mail: urbanskir@straz.gorzow.pl
e-mail: wr@straz.gorzow.pl

st. kpt. Maciej Iwko
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. (95) 733 83 51
e-mail: iwkom@straz.gorzow.pl

 

Do zakresu działania Sekcji ds. Planowania Operacyjnego w Wydziale Operacyjnym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa lubuskiego;
2) koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa lubuskiego;
3) opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
4) opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa lubuskiego;
5) organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa lubuskiego oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości;
6) sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka;
7) uzgadnianie i opiniowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
8) udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
9) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa lubuskiego, oraz ich dokumentowanie i analizowanie;
10) opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do ksrg;
11) koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru ksrg oraz prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa lubuskiego;
12) współdziałanie z właściwymi organami , instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii;
13) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa lubuskiego;
14) planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych;
15) koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa lubuskiego;
16) sporządzanie i opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych;
17) analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
18) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/KM PSP na obszarze województwa lubuskiego w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych;
19) zadania nieetatowego oficera prasowego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
a) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej,
b) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej,
c) udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień z zakresu działania PSP na terenie województwa lubuskiego,
d) udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne PSP,
e) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem PSP,
f) kształtowanie strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie województwa lubuskiego, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez PSP w zakresie profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem,
g) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu wojewódzkim, których realizację planują jednostki PSP na terenie województwa lubuskiego,
h) prowadzenie obsługi prasowo – informacyjnej wszelkich zdarzeń na polecenie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
i) koordynowanie działalności prasowo-informacyjnej KP/KM PSP.
20) zadania z zakresu spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) podejmowanie działania w celu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w komendzie wojewódzkiej,
b) realizowanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w komendzie wojewódzkiej,
c) opracowywanie na potrzeby Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP analiz i informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także stanu wypadkowości.

Do zakresu działania Sekcji ds. Koordynacji Ratownictwa w Wydziale Operacyjnym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) zapewnienie funkcjonowania SKKW, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków ksrg poprzez powiatowe/miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
2) koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych;
3) planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa Gospodarza (HNS);
4) koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa;
5) sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek ochrony przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych;
6) analizowanie stanu przygotowania (gotowości operacyjnej) sił i środków ksrg do działań ratowniczych;
7) sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń;
8) ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami ksrg na obszarze województwa lubuskiego;
9) organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu;
10) organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej;
11) bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg do działań ratowniczych;
12) bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa lubuskiego zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu;
13) bieżące informowanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP lub nieetatowego oficera prasowego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze województwa lubuskiego i postępie akcji ratowniczych;
14) koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa lubuskiego;
15) koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych;
16) współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
17) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia.