Wydział Operacyjny

st. bryg. mgr inż. Rafał Urbański
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 50
e-mail: urbanskir@straz.gorzow.pl
e-mail: wr@straz.gorzow.pl

st. kpt. mgr inż. Maciej Iwko
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. (95) 733 83 51
e-mail: iwkom@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania Sekcji ds. Planowania Operacyjnego w Wydziale Operacyjnym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 1. opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa lubuskiego;
 2. koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa lubuskiego;
 3. opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
 4. opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa lubuskiego;
 5. organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa lubuskiego oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości;
 6. sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka;
 7. uzgadnianie i opiniowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
 8. udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 9. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa lubuskiego, oraz ich dokumentowanie i analizowanie;
 10. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do ksrg;
 11. koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru ksrg oraz prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa lubuskiego;
 12. współdziałanie z właściwymi organami , instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii;
 13. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa lubuskiego;
 14. planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych;
 15. koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa lubuskiego;
 16. sporządzanie i opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych;
 17. analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 18. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/KM PSP na obszarze województwa lubuskiego w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych;
 19. zadania nieetatowego oficera prasowego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
  a) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej,
  b) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej,
  c) udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień z zakresu działania PSP na terenie województwa lubuskiego,
  d) udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne PSP,
  e) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem PSP,
  f) kształtowanie strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie województwa lubuskiego, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez PSP w zakresie profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem,
  g) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu wojewódzkim, których realizację planują jednostki PSP na terenie województwa lubuskiego,
  h) koordynowanie działalności prasowo-informacyjnej KP/KM PSP,
  i) prowadzenie obsługi prasowo – informacyjnej wszelkich zdarzeń na polecenie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 20. zadania z zakresu spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
  a) podejmowanie działania w celu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w komendzie wojewódzkiej,
  b) realizowanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w komendzie wojewódzkiej,
  c) opracowywanie na potrzeby Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP analiz i informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także stanu wypadkowości.

Do zakresu działania Sekcji ds. Koordynacji Ratownictwa w Wydziale Operacyjnym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 1. zapewnienie funkcjonowania SKKW, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków ksrg poprzez powiatowe/miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;,/li>
 2. koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych;
 3. planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa Gospodarza (HNS);
 4. koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa;
 5. sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek ochrony przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych;
 6. analizowanie stanu przygotowania (gotowości operacyjnej) sił i środków ksrg do działań ratowniczych;
 7. sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń;
 8. ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami ksrg na obszarze województwa lubuskiego;
 9. organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu;
 10. organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej;
 11. bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg do działań ratowniczych;
 12. bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa lubuskiego zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu;
 13. bieżące informowanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP lub nieetatowego oficera prasowego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze województwa lubuskiego i postępie akcji ratowniczych;
 14. koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa lubuskiego;
 15. koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych;
 16. współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
 17. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia.