Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

st. kpt. Marcin Białowąs
Naczelnik Wydziału

tel. (95) 733 83 20
e-mail: bialowasm@straz.gorzow.pl
e-mail: wt@straz.gorzow.pl
st. kpt. Daniel Pietrzak
Kierownik Sekcji ds. Technicznych

tel. (95) 733 83 22
e-mail: pietrzakd@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania. Sekcji ds. Kwatermistrzowskich w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) planowanie i dokonywanie zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy wojewódzkiej;
2) prowadzenie gospodarki magazynowej w komendzie wojewódzkiej;
3) prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji analitycznej w zakresie gospodarki składnikami majątku komendy wojewódzkiej;
4) prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków;
5) opracowywanie analiz wyposażenia w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej jednostek organizacyjnych PSP oraz pozostałych jednostek ksrg z terenu województwa lubuskiego;
6) nadzór w zakresie ochrony obiektów komendy wojewódzkiej;
7) prowadzenie gospodarki nieruchomościami;
8) opracowywanie planów z zakresu inwestycji budowlanych i remontów obiektów komendy wojewódzkiej;
9) opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
10) analiza stanu technicznego obiektów KP/KM PSP – sporządzanie wniosków w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych;
11) udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych PSP przez starostów (prezydentów miast);
12) prowadzenie dokumentacji dla strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy wojewódzkiej w zakresie należności lub świadczeń mieszkaniowych;
13) przygotowanie (sporządzanie i gromadzenie) dokumentacji i obsługa proceduralna postępowań
o udzielania zamówień publicznych:
14) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy wojewódzkiej;
15) koordynacja działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa lubuskiego;
16) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych i celowych europejskich funduszy pomocowych oraz innych źródeł;
17) koordynacja działań z zakresu kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;

Do zakresu działania. Sekcji ds. Technicznych w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) prowadzenie gospodarki transportowej w komendzie wojewódzkiej oraz nadzór nad gospodarką transportową w KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego;
2) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów komendy wojewódzkiej oraz centralnym ubezpieczeniem komunikacyjnym sprzętu transportowego KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego;
3) prowadzenie dokumentacji wypadków i kolizji drogowych pojazdów komendy wojewódzkiej oraz ewidencja i analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem pojazdów KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego;
4) opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek ksrg na obszarze województwa lubuskiego;
5) planowanie zakupów pojazdów, sprzętu i innych urządzeń oraz paliwa, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji tych przedmiotów;
6) opracowywanie wymagań technicznych dla pojazdów i sprzętu podczas realizacji zakupów;
7) prowadzenie zaplecza technicznego komendy wojewódzkiej, o ile funkcjonuje w strukturach komendy wojewódzkiej;
8) organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
9) prowadzenie procedur związanych ze zbyciem pojazdów zbędnych w jednostkach PSP województwa lubuskiego;
10) odbiory i rejestracje pojazdów zakupywanych i przydzielanych dla komendy wojewódzkiej oraz KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego;
11) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie sprzętu transportowego i silnikowego, używanych w komendzie wojewódzkiej i jednostkach PSP województwa lubuskiego;
12) organizowanie oraz kontrola wykonania napraw i przeglądów okresowych pojazdów i sprzętu silnikowego komendy wojewódzkiej;
13) ustalanie warunków technicznych i zasad eksploatacji sprzętu transportowego i silnikowego, używanego w komendzie wojewódzkiej i KP/KM PSP województwa lubuskiego;