Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

st. bryg. Mariusz Przysiecki
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 40
e-mail: przysieckim@straz.gorzow.pl
e-mail: wz@straz.gorzow.pl

bryg. Leszek Fijałkowski
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. (95) 733 83 41
e-mail: fijalkowskil@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania Wydziału Kontrolno–Rozpoznawczego należy:

a) opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa lubuskiego oraz ich aktualizacja,
b) sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa lubuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
c) przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planów ratowniczego i obronnego województwa lubuskiego,
d) opracowywanie map zagrożeń województwa lubuskiego,
e) sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, a także katalogu zagrożeń,
f) koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, realizowanymi przez KP/KM PSP,
g) wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska, w odniesieniu do:
– rozpatrywania zgłoszeń zakładów, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, oraz raportów o bezpieczeństwie,
– podawania do publicznej wiadomości wymaganych informacji,
h) współudział w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
i) załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej,
j) sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
k) dokonywanie oceny spełniania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe,
l) opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa lubuskiego,
m) wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów,
n) realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
o) współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych,
p) współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji w tym zakresie,
q) inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP.