Wydział Kadr

st. kpt. Magdalena Zyk
Naczelnik Wydziału

kpt. Justyna Korzeniewska
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. (95) 733 83 81
e-mail: korzeniewskaj@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału kadr należy realizacja zadań z obszaru spraw.
1. Zadania z zakresu kadr
:
1) realizowanie polityki kadrowo – płacowej Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
2) prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP i ich zastępców;
3) przygotowywanie wniosków i decyzji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego;
4) podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w szczególności absolwentów szkół PSP;
5) rozpatrywanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji Komendanta Powiatowego / Miejskiego PSP w zakresie spraw kadrowych;
6) prowadzenie spraw awansów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz wyróżnień strażaków, pracowników cywilnych PSP;
7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków PSP;
8) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych, dla których pracodawcą jest Lubuski Komendant Wojewódzki PSP;
9) prowadzenie ewidencji strażaków, rozdział etatów oraz prowadzenie statystyki kadrowej na potrzeby Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
10) prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby różnych instytucji;
11) prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie wojewódzkiej;
12) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pieniężnych dla strażaków i pracowników cywilnych z tytułu:
a) emerytur i rent;
b) zasiłków pogrzebowych;
c) zwrot kosztów przeniesienia;
13) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i kierowaniem do szkół pożarniczych oraz na studia podyplomowe;
14) realizacja zadań związanych z prowadzeniem rekrutacji do służby i pracy w komendzie wojewódzkiej PSP oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległe jednostki obowiązujących zasady i standardów kwalifikacyjnych;
15) realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej strażaków
i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP
i ich zastępców.

2. Zadania w zakresie kapelana wojewódzkiego:

1) współpraca z władzami kościelnymi, kapelanem krajowym oraz kapelanami wojewódzkimi;
2) niesienie posługi duszpasterskiej strażakom z jednostek PSP oraz OSP;
3) celebrowanie okolicznościowych uroczystości;
4) udział w życiu rodzin strażackich, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych;
5) współdziałanie z psychologiem oraz wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego
w ramach systemu pomocy psychologicznej.

3. Wydziałem kadr kieruje naczelnik wydziału, przy pomocy zastępcy naczelnika.