Wydział Informatyki i Łączności

bryg. Krzysztof Pietrucki
Naczelnik Wydziału

tel. (95) 733 83 70
e-mail: pietruckik@straz.gorzow.pl
e-mail: wil@straz.gorzow.pl

mł. bryg. Piotr Sobstyl
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. (95) 733 83 71
e-mail: sobstylp@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności;
2) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa lubuskiego;
3) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krsg na obszarze województwa lubuskiego;
4) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
5) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności;
6) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze województwa lubuskiego;
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych na obszarze województwa lubuskiego;
8) zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych komendy wojewódzkiej;
9) organizacja i zapewnienie łączności członkom sztabu akcji – w przypadku akcji o zasięgu ponadpowiatowym;
10) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej;
11) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
12) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie wojewódzkiej systemów teleinformatycznych;
13) administrowanie stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
14) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, w tym niejawnej poczty internetowej, realizacja zadań administratora systemu oraz lokalnego administratora systemu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych;
15) realizowanie zadań administratora systemu informatycznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
16) realizacja zadań z zakresu monitoringu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem elementów infrastruktury krytycznej;
17) przeciwdziałanie występowaniu zagrożeń związanych z cyberprzestępczością;
18) realizacja zaleceń jednostek centralnych (RCB, CERT) w zakresie zwalczania i minimalizacji skutków ataków o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne.