Wydział Finansów

kpt. Ewa Stecyk
Główny Księgowy

tel. (95) 733 83 30
e-mail: stecyke@straz.gorzow.pl
e-mail: wf@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych komendy wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych;
2) prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
4) prowadzenie obsługi finansowej komendy wojewódzkiej polegającej na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy wojewódzkiej,
b) przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
d) obsłudze kasowej,
e) prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej komendy wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
5) dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych
w zakresie komórki finansowej;
6) realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych komendy wojewódzkiej;
7) opracowywanie rozliczeń środków przyznanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg;
8) prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
9) planowanie budżetu komendy wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
10) planowanie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Wsparcia PSP;
11) prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
12) dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;
13) opracowywanie zbiorczych planów KP/KM PSP dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
14) prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego;
15) opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby Komendy Głównej PSP;
16) rozliczanie środków zagranicznych pozyskanych na realizację projektów;
17) obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
18) okresowa analiza sytuacji finansowej KP/KM PSP oraz współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/KM PSP.