Wydział Finansów

st. kpt. mgr Ewa Stecyk
Główny Księgowy

tel. (95) 733 83 30
e-mail: stecyke@straz.gorzow.pl
e-mail: wf@straz.gorzow.pl

mł. kpt. mgr Anna Cedro
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. (95) 733 83 31
e-mail: cedroa@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw:

  1. przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych komendy wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych;
  2. prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
  4. prowadzenie obsługi finansowej komendy wojewódzkiej polegającej na:
    a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy wojewódzkiej,
    b) przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
    c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
    d) obsłudze kasowej,
    e) prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej komendy wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
  5. dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych
    w zakresie komórki finansowej;
  6. realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych komendy wojewódzkiej;
  7. opracowywanie rozliczeń środków przyznanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg;
  8. prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
  9. planowanie budżetu komendy wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
  10. planowanie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Wsparcia PSP;
  11. prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
  12. dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;
  13. opracowywanie zbiorczych planów KP/KM PSP dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  14. prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego;
  15. opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby Komendy Głównej PSP;
  16. rozliczanie środków zagranicznych pozyskanych na realizację projektów;
  17. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
  18. okresowa analiza sytuacji finansowej KP/KM PSP oraz współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/KM PSP.