INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Nazwa projektu: „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.”

Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” został złożony w programie EWT INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w Osi Priorytetowej IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.

W ramach projektu, zostanie rozbudowana sieć istniejących partnerstw z poprzedniej perspektywy współpracy. W celu rozwoju współpracy i poprawy bezpieczeństwa będą wdrożone nowe innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak: nowe samochody ratowniczo – gaśnicze z systemem piany sprężonej oraz łączność cyfrowa.

W projekcie przewidziane są liczne szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce skupiające się na zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i anomalii pogodowymi z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, w których łącznie będzie ćwiczyć 1400 strażaków z Polski i Niemiec w czternastu spotkaniach. Dostosowanie procedur i technik ratowniczych po obu stronach granic tak, aby w przypadku wspólnych interwencji były kompatybilne.

Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.

Aby osiągnąć powyższe cele w projekcie przewidziane są trzy zadania, w których każdorazowo będą uczestniczyć wszyscy partnerzy projektu. 

Zadanie 1. Podniesienie poziomu wyszkolenia, umiejętności oraz współdziałania strażaków i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-saksońskim.

Zadanie 2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników i zdolności interwencji służb ratunkowych poprzez doposażenie w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Zadanie 3. Kampania informacyjna dla dzieci jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz ochrona i dbałość o środowisko naturalne. W dwóch odrębnych tematach:  Wakacje 2018, Ferie 2019 oraz Wakacje 2019.

Partner wiodący:

  1. Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim 

Partnerzy projektu:

  1. Gmina Żary
  2. Stadt Bad Muskau
  3. Gmina Łęknica
  4. Gemeinde Gablenz
  5. Gmina Lubsko

Projekt zarejestrowany pod numerem: PLSN.04.01.00-08-0075/17 o wartości  1.919 .366,00 euro, dofinansowanie 1.631.461,10 euro. 

Okres realizacji jest przewidziany od 2018.03.01 do  2020.01.31 r.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 13 czerwca 2018 r. w Gorzowie Wlkp.