Dofinansowanie działalności OSP za lata 2015-2018

Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej dofinansowywane są między innymi:

  • Środków z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zadanie od 2016 roku realizowane przez Komendanta Głównego PSP na podstawie upoważnienia),
  • Środków ujętych w budżecie Komendanta Głównego PSP.

Środki z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zadanie od 2016 roku realizowane przez Komendanta Głównego PSP na podstawie upoważnienia).

Środki z tego tytułu przeznaczone są one na realizację zadań, obejmujących między innymi przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.

Komendant Główny PSP przekazuje dotacje zgodnie z trybem i zasadami udzielania dotacji dla OSP oraz podziałem środków zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W skali kraju podział wydatków majątkowych jest dokonywany proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, natomiast wydatków bieżących – proporcjonalnie do liczby jednostek OSP w województwie.

Środki ujęte w budżecie Komendanta Głównego PSP.

Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków pomiędzy jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach KSRG.

Do pobrania (plik pdf.): Wykaz dotacji lubuskie 2015-2018 – zbiorówka