Doposażenie KSRG woj. lubuskiego w działka wodno – pianowe

Nazwa zadania: Doposażenie KSRG woj. lubuskiego w działka wodno – pianowe. W ramach realizacji zadania zakupiono 4 szt. działek wodno – pianowych o wydajności 4000 l/min. Sprzęt przekazano do  KP PSP w Strzelcach Kraj., Międzyrzeczu, Krośnie Odrz. i Żarach. Działka … czytajZakup łodzi ratowniczych

Projekt nr RPLB.03.01.00-08-002/14 pn. „Zakup łodzi ratowniczych dla JRG PSP województwa lubuskiego” zrealizowany został w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Działanie 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”. Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży … czytajDoposażenie KSRG województwa lubuskiego w sprzęt do działań ratowniczych podczas powodzi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku sfinansował kwotą 1.258.014 zł. zadania pn.: „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w sprzęt do działań ratowniczych podczas powodzi ” . Zadanie realizowane było przez KW PSP w Gorzowie Wlkp. … czytajBudowa budynku rozgorzeniowego i zakup pojazdów pożarniczych

„Opracowanie, wykonanie i transgraniczne użytkowanie ćwiczebnego budynku rozgorzeniowego oraz zakup i użytkowanie pojazdów pożarniczych” Projekt nr WTBR.01.02.00-52-001/08 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Priorytet I „Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska” Działanie 1.2. … czytajUsprawnienie ratownictwa na drogach – etap III

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” Projekt nr POIS.08.01.00-00-032/13-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego Liderem projektu była Komenda … czytajUsprawnienie ratownictwa na drogach – etap II

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II” Projekt nr POIS.08.01.00-00-033/13-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego Liderem projektu była Komenda … czytajWsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego Projekt nr POIS.03.02.00-00-002/09 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działania 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom … czytajDoposażenie jednostek PSP w sprzęt do ratownictwa drogowego

„Na straży bezpiecznej drogi – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach woj. lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego” Projekt nr POIS.08.01.00-00-002/09-00 zrealizowany został w ramach PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i … czytajZakup podnośników hydraulicznych

„Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez wsparcie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubuskiego” Projekt nr RPLB.03.01.00-08-01-014/08 zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Działanie 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. … czytajBudowa stanowiska kierowania

„Budowa wojewódzkiego stanowiska kierowania przy KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim” Projekt nr RPLB.03.01.00-08-018 zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Działanie 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”. Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej … czytaj