Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim
ISO 9001:2008
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wyszyńskiego 64
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. sekretariat (95) 733 83 04
fax. sekretariat (95) 720 89 90
e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl
fax2mail sekretariat (95) 733 83 05

SGSP - studia z pewną przyszłością!

Chcesz dołączyć do szeregów Państwowej Straży Pożarnej?
Szukasz w przyszłości zajęcia, które pozwoli Ci się systematycznie rozwijać?
A może czujesz w sobie chęć pomocy innym?
Jeśli tak to zapraszamy Cię do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, która kształci nie tylko strażaków.
Uczelnia w swojej bogatej ofercie edukacyjnej proponuje stacjonarne
oraz niestacjonarne studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe. 

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów klikając tutaj.

Rekrutacja do służby i pracy w PSP

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 ustawy o PSP).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ustawy o PSP).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki lub komendant powiatowy (miejski) PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych (wolnych miejsc pracy).

Zgodnie z art. 34 ustawy o PSP, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunku tego nie stosuje się do kobiet.

W celu umożliwienia podjęcia służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się komisyjne postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący różne uprawnienia posiadane przez kandydata do służby w PSP.

Do takich uprawnień zaliczamy:  

1. Prawo jazdy kat. B

2. Prawo jazdy kat. C

3. Posiadanie uprawnień ratownika medycznego

4. Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne podczas służby w PSP

5. Uprawnienia płetwonurka

6. Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) powyżej 3 lat

7. Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP

8. Udokumentowane szkolenia dla członków OSP

9. Biegła obsługa komputera (Windows, MS Office)

10. Biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie (niemiecki, angielski)

11. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w administracji państwowej

11. Wykształcenie:

- średnie techniczne 

- zdany egzamin maturalny

- wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP

- wyższe o kierunku przydatnym w PSP

- wyższe magisterskie o kierunku przydatnym w PSP

 Szczegółowa gratyfikacja punktowa jest doprecyzowana w zależności od rodzaju stanowiska służbowego, na które prowadzony jest nabór i dotyczy to zarówno kategorii posiadanego prawa jazdy, jak i odbytych szkoleń czy posiadania innych kwalifikacji.

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddawani są również testowi sprawności fizycznej. Do wykonania testu sprawności fizycznej dopuszczani są tylko ci kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia oraz posiadają właściwą wydolność organizmu, stwierdzoną na podstawie przeprowadzonej zmodyfikowanej próby "Harvard Step-up Test".

 1. Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka
("HARVARD STEP-UP TEST").

Wyposażenie:

- stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,

- stopień o wysokości 40 cm - dla mężczyzn,

- stoper,

- metronom.

Wykonanie próby:

- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

- metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,

- czas trwania pełnego ćwiczenia:

- 4 minuty dla kobiet,

- 5 minut dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.
Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności - FI stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100  podzielony przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.

 Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych, zróżnicowanych ze względu na płeć kandydata. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym.

 1.1. Próby dla kobiet.

a) siady proste z leżenia tyłem.

Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) - ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy.

Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.

c) bieg wahadłowy 4 x 10 m.

Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

 1.2. Próby dla mężczyzn.

a) bieg na 50 m i 1 000 m.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

b) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

 1.3. Pozostałe uwagi

W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zakres testów sprawnościowych może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

 II. SŁUŻBA KANDYDACKA.

Jedną z możliwości podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest podjęcie nauki w szkole pożarniczej, w systemie dziennym, w ramach służby kandydackiej, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. 

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali: 

a) świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

b) świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim,  

 oraz

c) odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

d) nie byli karani sądownie,

e) złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,

d) złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna - test sprawnościowy.

Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 III. PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

W strukturach PSP mogą być również zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w Biuletynach.
Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

W załączeniu plik z w/w treścią artykułu